نیم ست پنتر نگین دارTGH016

صبح دیگری ست
و گویا
از نغمه ی قناری های پریزاد
هیچ خبری نیست
انگار که تیری به سوی آن ها
نشانه گرفته شده
و آوازشان در گلو خفه گشته

نام محصول عیار رنگ محصول وزن مدال وزن گوشواره جنس سطح محصول زنجیر نگین-سنگ
نیم ست 750 زرد،رز،سفید،زرد وسفید،زرد ورز، رز وسفید 9.900 11.450 مات،براق ندارد دارد