نیم ست کارتیر فیوژنTGH.E_024

گفته ای آغازُپایانم تویی
دکترُ دارو ودرمانم تویی
خوب من درلحظه باران غم
ساحلُ دریا وتوفانم تویی
درمسیرت از نشیبُ واوج ها
رود،من، آرامُ جریانم

نام محصول عیار رنگ محصول وزن مدال وزن گوشواره وزن انگشتر زنجیر نگین-سنگ
نیم ست 750 زرد،رز،سفید 5.20 6.70 4.100 ندارد ندارد