سرویس پایه جواهر SE0511022

نمیدانم چرا هرشب بهم می ریزد افکارم
خیالت میکند غوغا درون چشم بیدارم
گناه خود نمیدانم گمان دارم که تقدیر است
خدایا فاش میگویم من از تقدیر بیزار

نام محصول عیار رنگ وزن سنگ/نگین وزن سنگ جنس سنگ
سرویس پایه جواهر 750 زرد،رز،سفید 45.50گرم دارد کسر شده سواروسکی