سرویس پایه جواهرSE0511019

ای خدای مهربان
هست درونم
چشمه ای جوشان
که دم به دم می شود
خروشان
می دود دوان دوان
به دنبال واژه های ناب
تا کند بر زبان
اندکی شکرت را بیان

نام محصول عیار رنگ وزن سنگ/نگین وزن سنگ جنس سنگ
سرویس پایه جواهر 750 زرد،رز،سفید 47.800گرم دارد کسر شده سواروسکی،کوراندوم،نانو