سرویس پایه جواهرSE0511004

زمستان است و سرد است و دلم مشتاق بازی
بهار آن است که در سرد زمستان دل ببازی
نه آنست که سفید باشد ببینی و به لرزی
بگیری با محبت دست مهجوری بیارزی

نام محصول عیار رنگ وزن سنگ/نگین وزن سنگ جنس سنگ
سرویس پایه جواهر 750 زرد،رز،سفید 49.800گرم دارد کسر شده سواروسکی