دستبند پرستیژTGB_026

جنگ و صلحی بین ما رخ داده است
جنگ با خود، صلح با هم زاده است

صلح بر مرگ، جنگ برای زندگی
زندگی در مرگ ما افتاده است

نام محصول عیار وزن جنس  سطح محصول
دستبند 750 زرد،رز،سفید،زرد وسفید،زرد ورز،رز وسفید، 23.10الی25.50 مات،براق،مات وبراق