حلقه پشت حلقه HP0181044

گویی فرشتگان خدا در کنار ما
با دست‌های کوچکشان چنگ می‌زدند
در عطر عود و ناله اسپند و ابر دود
محراب را ز پاکی خود رنگ می‌زدند