حلقه پشت حلقه HP0181042

پیشانی بلند تو در نور شمع‌ها
آرام و رام بود چو دریای روشنی
با ساق‌های نقره نشانش نشسته بود
در زیر پلک‌های تو رویای روشنی
من تشنه صدای تو بودم که می‌سرود