انگشتر پایه جواهر لوکسAN0181316R

شوریست امشب در محشر دل

آتش فتاده در بستر دل

افلاک و انجم آفاق و انفس

رقصده با هم در محور دل

راز حقیقت رمز محبت

پیدا و پنهاد در ساغر دل

نام محصول عیار رنگ سایز وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
انگشتر 750 زرد،رز،سفید 54 (2/800 گرم) سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان PEAR